Výstavba nových vodních nádrží není v Německu na "pořadu dne"

Rozhovor s paní Heide Jekel ze Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti SRN

Sdílejte článek: LinkedIn

Výstavba nových vodních nádrží není v Německu na "pořadu dne"

2. února 2020

S hrozbou sucha se nesnažíme vypořádat jen u nás. Chystají se v Německu stavět nové vodní nádrže a jak sucho vnímají naší západní sousedé? Na naše dotazy odpovídala paní Heide Jekel.

Po řadě povodní různého typu, které za posledních 20 let postihlo území České republiky, jsme se měli možnost blízce se seznámit s druhým extrémem, suchem. Jak je otázka problematiky sucha, např. v porovnání s povodněmi, vnímána v Německu?

Téma sucho a extrémní sucho, je tématem, které pro Německo jako celek v tento moment nehraje žádnou velkou roli. Pro jednotlivé regiony, které se již tradičně potýkají s nedostatkem srážek, nebo které v posledních letech pociťují následky sucha, to ovšem tématem je. V těchto zemích, jako např. v Bavorsku, se hledají řešení na regionální úrovni. Téma sucho a extrémně vysokých teplot se diskutuje zejména ve vztahu s adaptací na změnu klimatu. Německá vláda proto v prosinci 2008 přijala „Adaptační strategii ke změně klimatu“. V roce 2011 byl pak v souvislosti s tímto tématem vytvořen akční plán a v roce 2015 byla zveřejněna zpráva o pokroku.

V České republice jsme si s ohledem na výskyt epizod sucha v období 2014–2016, kdy se rok 2015 zařadil mezi historicky nejsušší roky, uvědomili závažnosti dopadů nedostatku vody. Z tohoto důvodu bylo ministru životního prostředí a ministru zemědělství uloženo ve spolupráci s ostatními resorty vypracovat koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky. V případě, že SRN vnímá problematiku sucha za závažnou, jaké kroky byly v SRN v tomto směru realizovány?

Německo se zaměřuje na celkový dopad změny klimatu, tedy i na dopad této změny na vodu a vodní hospodářství. Mimo adaptační strategii mohu zmínit aktuální zprávu pracovního společenství všech spolkových zemí a spolkových institucí pro vodu „LAWA“ k dopadům klimatických změn na vodohospodářství z prosince loňského roku. V některých mezinárodních komisích pro ochranu povodí, ve kterých je Německo zastoupeno, existují již monitorovací programy pro nízké stavy hladin. Na Labi, Rýnu, Mosele nebo Massu se tyto monitorovací programy právě zavádějí.

V rámci zmíněné koncepce se předpokládají jako jedno z mnoha opatření i změny v legislativě. Nejzásadnějším bodem legislativních úprav je promítnout problematiku sucha přímo do vodního zákona. Jakým způsobem je v RN legislativně tato problematika podchycena?

Tady je třeba rozlišovat úroveň spolkového práva a práva jednotlivých spolkových zemí. V německém zákoně o vodách existují obecná omezení v podobě povinnosti používat vodu úsporným způsobem. Tento zákon dále říká, že srážková voda se má nechat vsáknout v místě dopadu nebo v blízkém okolí dopadu srážek nebo zachytit a využít takto zachycenou srážkovou vodu na závlahu. Další povinnosti jsou individuálně řešeny ve vodních zákonech jednotlivých spolkových zemí. Právní předpisy jednotlivých spolkových zemí jsou v podobě odkazů uvedeny ve zmíněné zprávě společenství „LAWA“.

Jedno z nejviditelnějších opatření proti suchu jsou považovány vodní nádrže. V ČR se okolo výstavby nových nádrží vede živá diskuse. Jak se k tomuto opatření staví v SRN, např. ve srovnání s přírodě blízkými opatřeními v krajině?

Výstavba nových vodních nádrží v Německu není aktuálním tématem. Diskutuje se však na téma změny využití stávajících vodních nádrží a dopadu sucha na fungování těchto vodních děl. Přirozená retenční opatření v podobě přírodě blízkých opatření v krajině se realizují pouze tam, kde jsou smysluplná. V hustě osídlených oblastech Německa to ale není vždy možné.

Jedním ze základních problémů je u nás vnímán i způsob hospodaření na zemědělské půdě. V současné době je v ČR preferována produkce plodin, které neumožňují efektivní zasakování vody a tím dotaci podzemních vod. Existují v SRN pravidla, které nějakým způsobem regulují hospodaření na zemědělské půdě a upřednostňují pěstování plodin umožňující zasakování vody?

Podle mých informací takovéto regulace neexistují. Máme k dispozici národní zákon na ochranu půdy s obecnými zadáními, kde jsou stanovena pravidla dobré odborné praxe ve vztahu k ochraně půdy v zemědělství. V tomto směru v Německu působí poradenské služby na lokální a regionální úrovni. Samozřejmě existují i výzkumné projekty týkající se pěstování odrůd plodin odolných vůči změnám klimatu. Téma zemědělství proto hraje důležitou roli v německé adaptační strategii zmíněné v mé první odpovědi. V "Příručce osvědčených postupů pro přizpůsobení se změně klimatu" jsou například obsaženy dva projekty, které se zabývají pěstováním tzv. energetických plodin a obilovin. Mimo to Spolkové ministerstvo zemědělství SRN v zemědělství podporuje celou řadu projektů zaměřených na ochranu klimatu.

V České republice měl velký mediální ohlas program připravený MŽP zaměřený na využívání srážkových vod. Jednalo se o program, v rámci kterého byla podporována např. instalace zařízení na zachycení srážkových vod, popř. podpora zasakovacích systémů. Existuje v SRN podobný způsob podpory projektů na využití srážkových vod, resp. jaký je v SRN postoj k využití srážkových vod?

Obecně je hospodaření se srážkovými vodami řešeno ve zmíněném zákoně o vodách. Na úrovni příslušných spolkových zemí však dále existují pilotní projekty a dotační programy zaměřené na využívání srážkových vod. Pro příklad mohu uvést projekty na infiltraci srážkových vod ve Spolkové zemi Porýní-Vestfálsku nebo výnos k hospodaření se srážkovými vodami města Frankfurt.

Autor: Josef Nistler, Voda základ života

Další názory

Lidé a názory

Zbrojení proti suchu probíhá i na Slovensku

29. srpna 2019

Rozhovor s generálním ředitelem sekce vod Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky.

Lidé a názory

"Neexistuje ‚buď a nebo‘, opatření proti suchu jsou jedním komplexem", říká Petr Kubala

3. března 2019

Jak se Česko připravuje na riziko sucha? Je budování opatření proti suchu složité?

Lidé a názory

Voda (opravdu) základ života

20. září 2016

Odborníkům to není třeba opakovat, ale laická veřejnost o tom nemá tušení. V Čechách je nedostatek vody a trend, který je spíše nepříznivý, bude s nejvyšší pravděpodobností pokračovat i v budoucích letech.

Lidé a názory

Dobrý hospodář by měl utáhnout kohoutky

14. září 2016

Množství srážek, které spadne na území našeho státu během roku, jen těžko ovlivníme.