Partneři

Stejně jako se člověk v životě neobejde bez vody, náš web se neobejde bez svých partnerů.
Děkujeme jim za podporu a spolupráci!

Garant projektu

Záštitu nad projektem Voda základ života převzal ten nejpověřenější - ministr životního prostředí pan Richard Brabec. MŽP je mj. ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod.

Odborní partneři

Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka byl založen v roce 1919. Náplní jeho činnosti je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině. Poskytuje vybrané vodohospodářské informace a geografická data a je jedním z hlavních odborných garantů projektu.

Ústřední státní ústav České republiky pro obory čistoty ovzduší, hydrologie, jakosti vody, klimatologie a meteorologie poskytuje objektivní odborné služby přednostně pro státní správu. Je jedním z hlavních odborných garantů projektu a podílí se na jeho obsahu.

Cílem státního podniku Povodí Vltavy je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

Ipsos je největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska ročního dosaženého obratu. Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích světa.

Společnost DHI a.s. působí v oborech vodního hospodářství a životního prostředí na českém trhu od roku 1990. Aktivity společnosti jsou založeny na aplikaci moderních technologií vyvinutých na základě nejnovějších poznatků v oboru hydroinformatiky, hydrauliky, hydrologie. Společnost je aktivní jak v oblastech povrchové a podzemní vody, tak v problematice zásobování pitnou vodou a městského odvodnění.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Poskytuje služby v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání. Primární náplní činnosti je poskytování nezávislého ověřování a certifikace. Tyto služby umožňují klientům přicházet na trh s produkty a službami, které se vyznačují vysokou mírou kvality, bezpečnosti a spolehlivosti. 

 

Komerční partneři

Vodárenská společnost, podílející se na správě a provozování Středočeské vodárenské soustavy. Již více než 40 let je největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu, části Středočeského kraje a Kraje Vysočina.

Želivská provozní a.s. je vodárenská společnost, která se podílí na správě a provozování Středočeské vodárenské soustavy. Zajišťuje správu a provozování vodohospodářského majetku Úpravny vody Želivka a.s. a současně zajišťuje pro mateřskou společnost administrativní, servisní a investiční činnost. 

HEINEKEN je třetí největší pivovarnickou skupinou na světě a evropskou jedničkou mezi výrobci piva. Nedílnou součástí strategie společnosti v České republice je projekt Brewing a Better Future, k jehož cílům patří zejména snižování dopadu výroby (tzn. spotřeby vody, energií a emisí CO2) na životní prostředí.

Stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, součást světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Vyvíjí, buduje a udržuje prostředí pro bydlení, práci a cestování. Klade důraz na ohleduplnost svých projektů k životnímu prostředí a jejich energetickou úspornost.

Digitální agentura výrazně překračující hranice do offline světa. Pro své klienty zajišťuje online kampaně, marketingové strategie, webové prezentace, e-commerce, správu sociálních médií a řadu dalších činností. Podílí se na CSR strategiích a pomáhá řadě neziskových organizací.

Společnost BIG FISH & CO., s.r.o. je komunikační agentura, která propojuje kreativní myšlení v komunikaci s aktivním využitím moderních nástrojů při plánování, v informačních technologiích a sociálních sítích. Zajišťuje strategické poradenství, celebrity servis a produkční činnost.

Partneři z neziskového sektoru

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je elitní, talentovou vysokou školou, která je zaměřena na studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (s ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie a 3D design) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obory Animovaná tvorba, Produkce a Audiovizuální tvorba (se specializacemi Kamera, Střih a zvuk, a Režie a scenáristika). 

Největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility).

Nevládní nezisková organizace usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost. Prioritními oblastmi její činnosti jsou lidská práva, humanitární pomoc a rozvoj, sociální integrace, vzdělání a osvěta.

Občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 7500 členů.

Ve snaze upozornit veřejnost na význam mokřadů v krajině se Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se společností Heineken Česká republika, a.s. rozhodly zahájit kampaň Naše mokřady, který si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky.